ԳործիքԽամուտ անցումԱնկյուն Ներքին պարուրակով (ամրացումով)Խցափակիչ
Եռակողմ ներքին պարուրակովԵռակողմ արտաքին պարուրակով

Նվազող եռակողմԵռակողմԱնկյուն արտաքին պարուրակովԱնկյուն ներքին պարուրակովԱնկյունԱնցում արտաքին պարուրակով